tel 0048 173 070 832             tel 0048 504 683 189                tel 0048 661 325 789

REGULAMIN

Regulamin wykonania usługi transportu przesyłek firmy Łukasz Kmieć

Zasady Przygotowywania Przesyłki

1. Nadawca jest obowiązany oddać Przewoźnikowi przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz oraz wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia.

2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać Przewoźnikowi w opakowaniu, które powinno między innymi:

a) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;

b) być odpowiednio wytrzymałe;

c) uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;

d) być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. góra/dół, lub uwaga szkło itp.

e)zawierać wewnątrz opakowania stosowne zabezpieczenia chroniące zawartość przesyłki przed uszkodzeniami.

W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki.

3. Zleceniodawca obowiązany jest poinformować Przewoźnika o rodzaju przesyłki, jeśli jej zawartość jest tego rodzaju, że wymaga dochowania szczególnej ostrożności przy jej przewożeniu.

4. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

WAŻNE!!! Każda przesyłka musi być opisana danymi odbiorcy a w szczególności imieniem i nazwiskiem, miejscowością i poprawnym numerem telefonu, nadawca ma obowiązek sprawdzenia poprawności danych adresowych na przesyłce jak i liście przewozowym wystawionym przez kierowcę. Niepoprawne dane adresowe mogą skutkować zwrotem przesyłki do nadawcy.

Wymiary przesyłek maksymalnie:

długość + szerokość + wysokość = 300 cm, w tym najdłuższy bok nie więcej niż 100 cm (w przypadku większych wymiarów należy liczyć się z możliwością dopłaty do przesyłki).

Lista przedmiotów zakazanych w przesyłkach obejmuje:

• rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, fajerwerki,

• broń i jej części, amunicję;

• narkotyki, leki lub środki psychotropowe, próbki medyczne;

• krew;

• żywe rośliny i zwierzęta;

• wyroby tytoniowe w jakiejkolwiek ilości;

• alkohol w jakiejkolwiek ilości;

• futra, skóry

• kamizelki kuloodporne;

• zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;

• produkty pochodzenia zwierzęcego;

• substancje płynne, w tym między innymi: farby, kleje, oleje, zbiorniki, beczki, substancje ADR,

• tablice rejestracyjne;

• przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;

• przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;

• dzieła sztuki, antyki (obrazy, rzeźby, figurki), kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie;

• biżuterię, w tym zegarki złote lub srebrne;

• waluty, karty kredytowe lub płatnicze, zbywalne papiery wartościowe, banderole, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;

• paszporty;

• przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;

• pornografię;

• przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;

• przesyłka zaklasyfikowana jest jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuł, którego transport jest niedozwolony lub ograniczony przez IATA, ICAO lub organy administracji publicznej.

Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, to sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel Przewoźnika dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

W przypadku zidentyfikowania w przesyłce towarów zabronionych, firma przewozowa ma prawo nałożyć karę umowną w wysokości dziesięciokrotności (10x) opłaty za transport przesyłki na Zleceniodawcę oraz żądać zwrotu wszystkich kosztów poniesionych w związku z obsługą tej przesyłki. Odpowiedzialność za nadanie przedmiotów zakazanych ponosi Zleceniodawca, a nie Przewoźnik.

Przesyłki odebrane przez naszych kierowców dostarczane są w ciągu 24h -72h od momentu odebrania, ( w wyjątkowych sytuacjach losowych i czas ten może być wydłużony do maksymalnie 8 dni). W przypadku dostarczania lub odbierania przesyłki przez firmę kurierska czas dostawy wydłuża się o maksymalnie 3 dni.

Ze względu na charakter naszego transportu nasi kierowcy przesyłki odbierają i dostarczają także w nocy po uprzednim poinformowaniu klienta. W przypadku nie odebrania przesyłki lub braku możliwości skontaktowania się z adresatem przesyłka wraca do nadawcy lub na wniosek nadawcy dostarczana jest w następnym uzgodnionym terminie. Przed dostawa i odbiorem wymagany jest kontakt telefoniczny z klientem. Brak kontaktu wyklucza możliwość wykonania usługi.

Przesyłka ważona jest w obecności Nadawcy, Przewoźnik może odstąpić od ważenia przesyłki i wpisać w dokument przewozowy wagę deklarowana przez Klienta. Waga przesyłki wpisywana jest w dokument przewozowy którego kopię dostaje Nadawca.W przypadku zastrzeżeń Klienta lub Przewoźnika do deklarowanej wagi przesyłki następuje ponowne ważenia przesyłki w obecności pracownika Przewoźnika i Nadawcy i/lub Odbiorcy na każde żądanie Klienta lub Przewoźnika, do czasu odbioru przesyłki przez Odbiorcę.

Przesyłki nie dostarczone z winny odbiorcy lub nadawcy podlegają opłacie zgodnie z cennikiem. Przesyłki dostarczamy spod adresu pod adres, bez wnoszenia do mieszkań oraz domów.

TELEWIZORY I SPRZĘT ELEKTRONICZNY NADANE W OPAKOWANIU ORYGINALNYM ORAZ NIEORYGINALNYM W PRZYPADKU USZKODZENIA NIE PODLEGAJĄ UBEZPIECZENIU!!!

Skorzystanie z usług oferowanych przez naszą firmę równoznaczne jest z akceptacja tego regulaminu.

DOSTAWA KURIEREM DPD

W PRZYPADKU DOSTAWY PACZEK W POLSCE POZA OBSZAR ZAZNACZONY JAKO DOSTAWA BESPOSREDNIA (mapka pl dostepna na naszej stronie) korzystamy z usług firmy kurierskiej DPD. W tym przypadku klient zobowiazany jest do przestrzegania regulaminu firmy DPD dostepnego na stronie www.dpd.com.pl. Odpowiedzialność za przesyłkę ze strony naszej firmy konczy sie w momencie wydania przesyłki firmie DPD. Nasza firma moze posredniczyć w kontakcie klienta z firmą DPD.

Wszystkie przesyłki dostarczane oraz odbierane przez kuriera sa ubezpieczone zgodnie z regulaminem. Za uszkodzenie przesyłek po wydaniu firmie kurierskiej DPD odpowiada w/w firma na podstawie regulaminu dostepnego na stronie www.dpd.com.pl. W przypadku uszkodzenia przesyłki odbiorca ma OBOWIAZEK sporządzenia protokołu szkody przy kurierze lub odmowic przyjecia przesyłki i skontaktować sie z infolinia DPD lub naszym biurem. Jest to warunek konieczny do sprawnego wyjasnienia sprawy.

 UBEZPIECZENIE ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA

W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel firmy ŁUKASZ KMIEĆ obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę ) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.

W wyjątkowych sytuacjach firma Łukasz Kmieć może odstąpić od wymogu sporządzenia protokołu.

Firma ŁUKASZ KMIEĆ ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Odbiorcy. Szkło, materiały kruche lub artykuły wymagające specjalnych warunków przewozu przewożone są na wyłączną odpowiedzialność Nadawcy. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki. Odpowiedzialność firmy ŁUKASZ KMIEĆ nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.

 W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki firma ŁUKASZ KMIEĆ ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności czyli 500 PLN.

Umowa między Nadawcą oraz Przewoźnikami może podnieść odpłatnie górną granicę odpowiedzialności, za co pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 3% deklarowanej kwoty.

REKLAMACJA

1.Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z uszkodzeniem, bądź zaginięciem przesyłki nie poźniej niż 14 dni od daty wykonania usługi. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego zapakowania i zabezpieczenia przesyłki.

2. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a) nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;

b) kopię listu przewozowego i numer przesyłki;

c) kwotę roszczenia;

d) podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem

4.. Po rozpatrzeniu reklamacji, firma Łukasz KMIEĆ  powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.

5. Reklamacje zgłoszone po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku postanowienia Regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.

Reklamację można wnieść listownie wysyłając na adres firmy: Łukasz Kmieć 38-100 Strzyżów Kordeckiego 5 lub mailowo na wloch@gremlins.pl